Tutorial Hướng Dẫn Làm Sấm Sét Đơn Giản Trong Houdini

Trong các công cụ tạo ra hiệu ứng VFX & Animation mạnh mẽ hiện nay, Houdini là một cái tool kit mở nhất và có thể giúp các tech artist thuận tiện trong tạo tác, có điều vì mở quá nên nhiều khi chỉ muốn đóng lại cho rồi, cùng xem cách thức đơn giản tạo ra hiệu ứng sấm sét cho một lưỡi búa