Giải Thích Các Chức Năng Shelf Tool Flip Fluid Của Houdini

Sử dụng Phần shelf tool khi học và sử dụng Houdini sẽ tự động tạo ra một hệ thống node liên kết để tạo ra các hiệu ứng physical simulation dành cho chất lỏng, liquid fluid. Hệ thống xử lý solver dựa trên phương thức tính toán chất lỏng FLIP. Trong Houdini FLIP fluid, một Read more about Giải Thích Các Chức Năng Shelf Tool Flip Fluid Của Houdini[…]