Sản phẩm motion graphic làm với Blender

Với việc phần mềm 3D mã nguồn mở đang ngày càng ảnh hưởng đến xu hướng chung trên toàn thế giới, sự ra đời của phần mềm mã nguồn mở ngoài việc cung cấp miễn phí đến người dùng và cộng đồng, không gây tranh chấp bản quyền cho các nội dung được tạo ra, bản thân nó và tinh thần còn tạo ảnh hưởng vĩ đại giíup thúc đẩy sáng tạo mạnh mẽ và cải cách qui mô lớn trong thế giới các nhà phát triển chung từ cộng đồng. Với những sự đóng góp nhỏ bé, Rainstorm Film cùng thử nghiệm sử dụng Blender và đưa vào trong qui trình pipeline làm việc của studio với hy vọng trong tương lai gần sớm có thể Blender giúp thay đổi thành phần mềm 3D chính của studio.

Một sản phẩm đã được thử nghiệm với Blender tạo ra các hình ảnh thiết kế motion graphics